Pendik escort Kartal escort Maltepe escort porno seks jigolo
Hľadať Kontakt

Pravidlá súťaže

Názov súťaže: Odpovedzte správne a vyhrajte kávovar JURA E8 

Termín konania súťaže: 01.10.2018 – 30.11.2018 do 16 hod.

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom Odpovedzte správne a  vyhrajte kávovar JURA E8 (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Swiss Coffee, s.r.o., Mierova 66 , 821 05 Bratislava, IČO: 43 771 963, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48617/B. Usporiadateľ vydáva tieto Podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • má viac ako 16 rokov a
 • splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel;

s výnimkou:

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") a/alebo
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Prihlásením do Súťaže účastník Súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže.

Podmienky účasti v Súťaži

Pravidlá Súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v Súťaži, popisujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon“) a ochrany osobnosti v zmysle Občianskeho zákonníka.

Do Súťaže bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý splní všetky nasledovné podmienky účasti v Súťaži:

 • správne odpovie na otázku: „O koľko percent viac špecialít na jedno stlačenie ponúka najnovší model kávovaru JURA  E8, v porovnaní s jeho staršou verziou?“ 
 • odpoveď zašle: 
  • e-mailom na adresu info@jurastore.sk alebo osobne vyplní dotazník s odpoveďou priamo v priestoroch predajne JURA Store, Osvetová 24, Bratislava (ďalej iba „Predajňa JURA Store“),
  • uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo 
 • do súťaže nie je možné sa zapojiť opakovane


Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Podmienok, súhlas so znením Podmienok bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Podmienok.

Výhra, žrebovanie a vyrozumenie výhercu, odovzdanie Výhry

Výhrou v Súťaži je nový kávovar zn. JURA E8 generácie 2018  (ďalej len „Výhra“). Výhru podľa týchto Podmienok dáva do Súťaže Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Výhry.

Zo všetkých účastníkov Súťaže - súťažiacich, ktorí splnili Podmienky Súťaže, bude dňa 30.11.2018 o 16,00 hod náhodným žrebovaním vyžrebovaný 1 výherca a 1 náhradník. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa.

Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, oboznámi ho so spôsobom odovzdania Výhry. Meno výhercu Usporiadateľ po dohode s výhercom uvedie tiež na stránke: https://www.facebook.com/JURAStore.

V prípade, že sa Usporiadateľovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na Výhru a Usporiadateľ kontaktuje náhradníka. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníka do ďalších 3 dní, tento stráca nárok na Výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.

Výhra bude odovzdaná výhercovi osobne v Predajni JURA Store v Bratislave na Osvetovej ulici 24.

Výhra bude výhercovi odovzdaná 03.12.2018 až 07.12.2018, medzi 9:00 – 17:00 hod. (podľa dohody Usporiadateľa a výhercu), najneskôr však do jedného mesiaca od vyhodnotenia Súťaže.

Ak Usporiadateľ zistí, že zo strany účastníka Súťaže došlo k porušeniu Podmienok Súťaže (napr. neposkytnutím všetkých potrebných údajov, viacnásobným zapojením sa do súťaže a pod.), stráca takýto účastník Súťaže nárok na Výhru a bude zo Súťaže vylúčený.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, resp. tento odoprie, alebo sa vzdá Výhry, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba vyžrebovaná ako náhradník, ak splní všetky podmienky Súťaže..

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Výherca má právo postúpiť Výhru inej osobe. Spôsob postúpenia Výhry bude dohodnutý medzi výhercom a Usporiadateľom. Forma postúpenia Výhry je písomná.

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo účastník Súťaže dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním týchto poskytnutých osobných údajov, a to výlučne za účelom realizácie súťaže.

Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka Súťaže výlučne na účel realizácie Súťaže, najmä nadviazania kontaktu s účastníkom Súťaže, vyhodnotenie Súťaže, informovanie výhercu, zverejnenia mena výhercu a prípadné zaslanie výhry výhercovi. 

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súhlas je udelený na dobu určitú, a to do ukončenia súťaže. Po ukončení súťaže a oznámení výhercu budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercu budú, keďže sa jedná o vecnú výhru, uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade splnenia zákonných podmienok možné predmet výhry opraviť alebo vymeniť.

Odovzdanie osobných údajov výhercu tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže, napr. odoslanie výhry cez logistickú spoločnosť. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme. 

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je podmienkou zapojenia sa do súťaže. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa, alebo e-mailom na info@jurastore.sk. V prípade, ak účastník neposkytne súhlas so spracovaním osobných údajov alebo odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v priebehu súťaže, usporiadateľ je oprávnený ho zo súťaže vylúčiť.

Účastník Súťaže, ktorý dobrovoľne poskytol osobné údaje, má právo na: 

 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania podľa § 21 Zákona
 • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov v priebehu spracúvania podľa § 22 Zákona
 • vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • prenos údajov podľa § 26 Zákona
 • námietku podľa § 27 Zákona

Pri uplatňovaní svojich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môže účastník obrátiť na Usporiadateľa písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa alebo e- mailom na info@jurastore.sk

Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi súčinnosť pri uplatňovaní jeho práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Zákona.

Usporiadateľ sa zaväzuje, že neprenesie osobné údaje do tretej krajiny.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení použiť na spracovanie osobných údajov automatizované, čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania a zhromažďovania osobných údajov v súlade s právnym poriadkom EÚ a SR.

Ochrana osobnosti 

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, obrazovej snímky, obrazového alebo zvukového záznamu v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním Výhry (ďalej všetko spolu len ako „Snímka"), a to pre komerčné a preukazné účely.  

Účastník súhlasí, že Usporiadateľ je oprávnený použiť Snímku vo všetkých komunikačných médiách a všetkými obvyklými spôsobmi, a že môže Snímku následne upraviť, spojiť s inými dielami alebo zaradiť do súborného diela.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Snímku Usporiadateľ poskytne.

Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené v predajni JURA Store a taktiež na webových stránkach www.jurastore.sk. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel.